August 2017

04 Fri

Refresh FridayTime:07:30pm   

11 Fri

Refresh FridayTime:07:30pm   

12 Sat

Worship ServiceTime:11:00am   

18 Fri

Refresh FridayTime:07:30pm   

19 Sat

Worship ServiceTime:11:00am   

25 Fri

Refresh FridayTime:07:30pm   

26 Sat

Worship ServiceTime:11:00am